Versie 1.0
Datum: 18 oktober 2021
Auteurs: R. Mook, T. Settels-Mook, N. J. Korthuis

BELEIDSPLAN STICHTING PAASVERHAAL ZEEWOLDE

Aanleiding
Het aantal inwoners van Zeewolde is opgelopen tot ruim 22.000 personen. Het aantal kerkgenootschappen is evenredig toegenomen. Langzaamaan vond het bestuur het tijd worden om ook in Zeewolde het paasverhaal te vertellen. Echter wel dusdanig dat er voor de volledige invulling zoveel als mogelijk met mensen uit Zeewolde moet worden gewerkt; dat is tenminste wel het streven. Het paasverhaal is een eeuwenoud verhaal dat mensen verbindt en hoop geeft.

Er is in Zeewolde veel muzikaal talent: van instrumentalisten tot zangers en zangeressen. Dat dit zo is blijkt wel uit het aantal muziekscholen en zangstudio’s dat zich in de loop der jaren heeft gevestigd in Zeewolde. De reguliere voorstellingen die door de muziekscholen en kerk genootschappen worden uitgevoerd worden dan doorgaans ook druk bezocht, mede door de laagdrempelige structuur. Het paasverhaal verbindt mensen op velerlei wijze, geloof, verdriet, vriendschap, liefde en hoop. Zij delen de passie voor het maken van muziek, samenwerken, acteren en organiseren van evenementen.

Alles bij elkaar reden genoeg om het paasverhaal ook in Zeewolde te gaan vertolken.

De kosten van het evenement worden grotendeels betaald uit sponsoring en donaties, aangevuld met subsidies en heel veel vrijwilligers.

In Zeewolde komen jaarlijks, bovenop de 22.000 inwoners, ruim 1,8 miljoen toeristen om te recreëren. Naast de welbekende attracties zoals bos, strand, rust en kunst kan de uitvoering van het paasverhaal een passende toeristische trekker zijn die zowel door bewoners als passanten zeer zal worden gewaardeerd.

Culturele ANBI

De Stichting wil voldoen aan de eisen die vanuit de belastingdienst worden gesteld aan een culturele ANBI.

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Het plan moet inzicht geven in:

 • het werk dat de instelling doet

 • de manier waarop de instelling geld werft

 • het beheer van het vermogen van de instelling

 • de besteding van het vermogen van de instelling

In het beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 mei 2021. Het beleidsplan zal (jaarlijks) aangepast worden indien nodig.

Het werk dat de instelling doet

De doelstelling van de stichting is het verbinden van mensen middels het uitvoeren van een eeuwenoud verhaal.

Onze weergave van het paasverhaal in Zeewolde wil een maatschappelijke en culturele bijdrage leveren aan de gemeenschap. Deze doelstelling is tevens opgenomen in de statuten.

De stichting verwacht deze doelstelling te bereiken door actief met het muzikanten en acteurs in gesprek te blijven en zo mensen warm te houden voor deelname aan het paasverhaal. Dit heeft ertoe geleid dat er binnen zeer korte tijd een ruim aantal mensen zich hebben aangemeld voor de diverse rollen, net als de invulling voor het koor en de muzikanten.

Naast ons eigen sociale medianetwerk maken we tevens gebruik van de lokale sociale media, waaronder Puur Zeewolde, LOZ, Blik op Zeewolde, Zeewolde Actueel en omroep Flevoland.

De stichting exploiteert geen horeca-activiteiten, zoals verzorging van lunches, diners, dranken en/of versnaperingen. We werken wel met plaatselijke horeca-ondernemers om onze gasten te verrassen met b.v. koffie en thee. Deze kosten worden gedragen door de lokale horeca ondernemer.

Zoals blijkt uit de statuten zal een liquide batig saldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Voorafgaand aan de voorstelling worden flyers en posters verspreid op plaatsen in het dorp waar veel (potentiële) bezoekers zijn. Ook maken we gebruik van de digiborden. Voor het bestuur is dit een extra mogelijkheid om het paasverhaal onder de aandacht van inwoners en centrumondernemers te brengen.

De manier waarop de instelling geld werft

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

 • Sponsoring

 • Donaties

 • Subsidies

De directe kosten zijn:

 • Inhuur techniek en hulpkrachten

 • Licht- en geluidsinstallatie

 • Video-opnames

 • Inhuur podium en de daarbij behorende logistiek

 • Catering voor deelnemers en artiesten

Het bestuur is actief om sponsors te werven onder lokale ondernemers en inwoners van Zeewolde. De uitgaven voor het beheer van de stichting worden voornamelijk in Zeewolde gedaan. Op de website en andere sociale media wordt hier aandacht aan besteed.

Ook het bedrijfsleven profiteert, omdat Zeewolde weer op de kaart wordt gezet. We investeren in de sociale en culturele aantrekkingskracht en verwachten dat inwoners en toeristen gaan genieten van het paasverhaal

De mogelijke subsidie-inkomsten zijn:

 • Subsidieverstrekker

 • Gemeente

 • Puur Zeewolde

Donaties worden verkregen via:

 • Donateurs

 • Particulier: 125% aftrek inkomstenbelasting

 • Vrienden van het Paasverhaal Zeewolde

 • Bedrijven: 150% aftrek vennootschapsbelasting

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4, lid 6 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het beheer van het vermogen van de instelling

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging. Driemaandelijks vindt een bestuursvergadering plaats, waarin onder andere evaluatie en planning plaatsvindt en het beleidsplan actueel wordt gehouden.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Rick Mook

 • Secretaris: Tamara Settels – Mook

 • Penningmeester: Nico Korthuis

Alle drie bestuursleden hebben ervaring als bestuurslid in non-profit organisaties.

De administratie van de instelling wordt gevoerd door de penningmeester.

De jaarrekening en de aangifte omzetbelasting van de instelling wordt opgesteld door de penningmeester en ter controle aangeboden aan een onafhankelijke accountant.

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.paasverhaalzeewolde.nl


We werken met vrijwilligers. 

Zij ondersteunen bij:

 • Assisteren techniek

 • Assisteren artiesten

 • Op- en afbouw podium en opruimen buiten locatie

 • Ontvangst bezoekers

 • Bouwen website en andere sociale mediakanalen

 • Sponsoring

 • Advisering

Selectie vindt plaats op basis van enthousiasme, persoonlijke ontwikkeling en huidige kennis.

Naast het werven via de lokale vrijwilligers vacaturebank wordt ook zoveel mogelijk het eigen netwerk geraadpleegd.

Om jongeren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk, liggen contacten met middelbare scholen en kerkgenootschappen.

De besteding van het vermogen van de instelling

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

De uitgaven voor de stichting worden zoveel mogelijk gedaan in de gemeente Zeewolde. Zo wordt de LOZ ingezet voor de video- opnames en verzorgt een lokale geluids- en lichttechnicus het geluid en licht tijdens het evenement.

Ook voor ingekochte materialen en ingehuurde dienstverlening voor het beheer van de stichting hebben lokale ondernemers de voorkeur.

Aangezien alle muzikanten, acteurs, zangers en zangeressen volledig zonder vergoeding optreden zijn de kosten daarvoor nihil. De benodigde kosten zullen dan ook meer in de technische realisatie zitten, zoals licht, geluid, video en podiumrealisatie.